Structureren en grenzen stellen

Structuur geeft kinderen houvast en vergroot hun gevoel van veiligheid en zekerheid. Kinderen die zich veilig en zeker voelen, voelen zich vrij om op onderzoek uit te gaan en hun ervaringen te verbreden. Hierdoor worden ze in staat gesteld om nieuwe dingen te leren. Structuur en ordening kunnen aangebracht worden door een vaste dagindeling, vaste plekken voor de verschillende activiteiten, vaste plaatsen voor materialen en een duidelijke opbouw van activiteiten. Wanneer je als pedagogisch medewerker zelf ook voorspelbaar bent in je gedrag, draagt dit ook bij aan een duidelijke structuur en ordening. Zo weet een kind waar hij aan toe is, wat wel en niet mogelijk is en kan hij zijn gedrag beter afstemmen op de situatie.

Structuur geeft kinderen houvast en vergroot hun gevoel van veiligheid en zekerheid

Door consequent en respectvol grenzen te stellen aan het gedrag van kinderen, weten kinderen wat je van hen verwacht en wat wel en wat niet mag. Door zelf het goede voorbeeld te geven, gedragsregels regelmatig te herhalen, gewenst gedrag te benoemen en te belonen, kan gewenst gedrag in stand blijven. Wanneer een kind iets doet, wat niet mag, is het belangrijk dat je kort uitlegt waarom dat gedrag niet geaccepteerd wordt. Ook kun je uitleggen wat de gevolgen van deze daden zijn voor een ander en voor de gevoelens van een ander. Kinderen ontwikkelen op die manier empathie, het vermogen zich in te leven in een ander. Door te benoemen wat wel en niet mag breng je normen en waarden over op kinderen. Door het overbrengen van normen en waarden help je kinderen bij de ontwikkeling van hun geweten.

Structureren en grenzen stellen is dus:

  • De omgeving voor het kind overzichtelijk en zoveel mogelijk voorspelbaar maken, dit houdt ook in dat je zelf voorspelbaar (consequent) bent in je gedrag
  • het kind duidelijk maken wat je van hem verwacht
  • zorgen dat het kind zich aan de gestelde regels houdt
spreek duidelijk af wat wel en niet mag bij bijvoorbeeld speeltoestellen!

spreek duidelijk af wat wel en niet mag bij bijvoorbeeld speeltoestellen!